Małopolskie / KRAKÓW

Akademia Górniczo-Hutnicza

30-059 KRAKÓW al. Mickiewicza 30

studiuj@agh.edu.pl

http://www.agh.edu.pl

126172003

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, założona w 1919 r., jest jedną z największych i najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Na 16 wydziałach kształci się ok. 32 000 studentów z całej Polski, a także obcokrajowcy z kilkudziesięciu krajów. AGH oferuje studia w szerokiej gamie kierunków i specjalności, często unikatowych w skali kraju. Są wśród nich zarówno te tradycyjne związane z rozpoznawaniem, wydobyciem i przetwarzaniem surowców mineralnych, jak i te związane z najnowocześniejszą techniką i technologią, dominujące obecnie w ofercie uczelni. Studia w AGH są wielostopniowe i odbywają się według zasad umożliwiających indywidualne ustalanie programu studiów przez samego studenta.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Automatyka i Robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• matematyki,
• fizyki,
• badań operacyjnych i teorii systemów,
• teorii sterowania i techniki regulacji automatycznej,
• elementów, urządzeń i systemów automatyki stosowanych w praktyce przemysłowej m.in automatyki pojazdowej,
• projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów sterowania ciągłego, logicznego i sekwencyjnego,
• elektrotechniki i podstaw napędów elektrycznych,
• robotyki, obejmującą elementy kinematyki i dynamiki robotów oraz zasady ich konstrukcji i programowania,
• architektury i programowania systemów informatycznych, m.in. systemów mikroprocesorowych, rekonfigurowalnych, systemów PLC i systemów wizyjnych,
• elementów i systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych,
• informatyki, obejmującą w szczególności: konstrukcję i analizę algorytmów, metody programowania, użytkowanie systemów operacyjnych, systemy bazodanowe oraz podstawy działania systemów czasu rzeczywistego i komputerowych systemów interaktywnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:
• teorii sterowania, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania złożonych systemów sterowania, w tym systemów sterowania inteligentnego i optymalnego,
• zaawansowanych zagadnień z robotyki,
• projektowania systemów sterowania,
• zakresu inżynierii wiedzy, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji,
• energii odnawialnych i ochrony środowiska,
• bezpieczeństwa i niezawodności elementów i systemów automatyki,
• systemów sterowania pojazdami autonomicznymi,
• przetwarzania sygnałów np. wizyjnych, m.in. w zastosowaniach w systemach wbudowanych do różnych zastosowań i inżynierii biomedycznej,
• projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych m.in. architektur programowo-sprzętowych i wieloprocesorowych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Automatyka Przemysłowa i Robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• matematyki, fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki i mechaniki płynów, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, metod numerycznych i programowania, technik i technologii wytwarzania - w stopniu dostosowanym do zagadnień automatyki i robotyki,
• analizy sygnałów oraz identyfikacji,
• komputerowego wspomagania projektowania,
• metrologii i technik pomiarowych,
• napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego,
• sterowania ciągłego, dyskretnego i techniki mikroprocesorowej,
• systemów czasu rzeczywistego,
• podstaw automatyzacji procesów produkcyjnych,
• podstaw eksploatacji układów automatyki i robotyki,
• systemów wizyjnych,
• ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
• zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu:
• modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji,
• sterowania układami wielowymiarowymi,
• projektowania i budowy złożonych systemów pomiarowych oraz systemów sterowania i regulacji,
• materiałów inteligentnych i ich wykorzystania w obszarze automatyki i robotyki,
• podstaw analizy obrazu z ukierunkowaniem na zastosowanie systemów wizyjnych w układach przemysłowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

• wykonawstwa i projektowania typowych obiektów budowlanych,
• technologii i organizacji budownictwa,
• kierowania zespołami i firmą budowlaną,
• wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
• technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej,
• tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Ceramika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków.
Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie:
• podstawowych zagadnień fizyki, chemii, termodynamiki,
• metod identyfikacji związków chemicznych, surowców ceramicznych oraz doboru technik analitycznych,
• transportu ciepła i masy,
• podstawowego oprogramowania,
• stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów,
• niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej,
• podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich,
• zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
• zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych,
• podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
• sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich.
• ponadto student posiada wiedzę o surowcach ceramicznych, historii ceramiki, materiałach do zastosowań w pracach konserwatorskich, potrafi projektować wyroby i produkty ceramiczne zgodnie z zasadami technologii dla danego tworzywa, projektować produkty o odpowiednich właściwościach użytkowych zgodnie z zasadami wzornictwa i ergonomii, rozwiązywać złożone zadania technologiczne i inżynierskie związane ze wzornictwem oraz wykorzystywać w tym celu programy i rozwiązania projektowe wg zasad: funkcjonalności, materiałowych i konstrukcyjnych.
Absolwent studiów II stopnia:
• posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii chemicznych,
• posiada umiejętność połączenia wiedzy z zakresu technologii ceramiki z projektowaniem wyrobów z tworzyw ceramicznych i szkła.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Chemia Budowlana
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Studia na kierunku Chemia Budowlana przygotowują absolwentów do pracy w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, z ukierunkowaniem na wytwarzanie produktów dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych.
absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie:
• podstawowych zagadnień fizyki, chemii (nieorganicznej, organicznej, fizykochemii polimerów), termodynamiki,
• metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych,
• transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
• wykorzystania sprzętu komputerowego,
• podstawowego oprogramowania,
• stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów,
• niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
• podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich,
• zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
• zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych i zasad szacowania ryzyka,
• podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
• sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich z chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi,
• realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych.
• syntezy chemicznej organicznej i nieorganicznej, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach, ze szczególnym naciskiem na wytwarzanie i stosowanie substancji pomocniczych, domieszek i dodatków modyfikujących oraz kompozycji materiałowych z ich udziałem.


Kierunek Chemia Budowlana jest unikatowy, ponieważ jest realizowany we współpracy z Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką. Po czterech semestrach w Krakowie studenci wyjeżdżają na piąty semestr do Łodzi, a następnie na szósty semestr do Gdańska. Pozwala to w sposób optymalny wykorzystać potencjał naukowo-dydaktyczny wszystkich trzech uczelni i zdobycie wiedzy i doświadczenia w wiodących w danych dziedzinach jednostkach. Na Politechnice Łódzkiej studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie barwników i pigmentów, polimerowych materiałów konstrukcyjnych, projektowania, modyfikacji i recyklingu wyrobów polimerowych, kompozytów polimerowych, izotopowych metod badań materiałów budowlanych. W Gdańsku poznają zaawansowane zagadnienia z dziedziny analityki (analityka surowców i produktów budowlanych, monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, nowoczesne techniki analityczne, techniki separacyjne), korozji materiałów (diagnostyka i monitorowanie korozji, analiza uszkodzeń korozyjnych) czy też analizy cyklu życia wyrobów budowlanych.

Po I stopniu studiów absolwenci mogą kształcić się dalej na II stopniu studiów na kierunku Technologia Chemiczna, gdzie prowadzone są studia z zakresu Technologii Materiałów Budowlanych. Z myślą o absolwentach I stopnia studiów na kierunku Chemia Budowlana stworzono dedykowany szczególnie dla nich blok specjalistyczny Fizykochemia Materiałów Budowlanych. W jego ramach studenci zdobywają wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii chemicznych i kierunków ich rozwoju, ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie, wytwarzanie, badanie i stosowanie materiałów budowlanych takich jak spoiwa tradycyjne i specjalne i kompozyty z nich wytwarzane, ceramiczne materiały budowlane, materiały autoklawizowane i in. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie podstaw zjawisk zachodzących w przy okazji wspomnianych powyżej procesów i ich powiązanie z uzyskiwanymi efektami. Ważnym punktem jest też poznawanie nowoczesnych metod badań niezbędnych dla inżynierów pracujących w nowoczesnym przemyśle. Dzięki temu studenci uzyskują wiedzę i umiejętności potrzebne do praktycznego rozwiązywania stawianych przed nimi w przyszłej karierze zawodowej zadaniami inżynierskimi w zakresie technologii chemicznych i materiałowych w ogólności, a materiałów budowlanych w szczególności.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Chemia w Kryminalistyce
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski
Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym (m.in. PBL/DT), umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie.
Studia prowadzi Politechnika Łódzka wspólnie z ekspertami z AGH, krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP z Krakowa.
W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej, studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych.
W Krakowie, w ramach drugiego semestru – specjaliści z: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP będą prowadzili wykłady, laboratoria i ćwiczenia z zakresu:
• metod instrumentalnych w analizie kryminalistycznej,
• eksperckiej oceny zdarzeń,
• analizy cyfrowych nośników danych,
• biologii i genetyki,
• farmakologii i metabolizmu związków psychoaktywnych,
• podstaw zachowań człowieka i innych tematów wiążących się ściśle z pracą z materiałem dowodowym.
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Computer Science
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Kierunek prowadzony przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej we współpracy z Wydziałami: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Full-time, 1st cycle studies (BSc) are seven semesters long and finish with a presentation of a diploma dissertation (an engineering project). The graduate is awarded an Engineer degree (being an equivalent of a Bachelor of Science degree) in Computer Science.

These studies aim to provide knowledge and skills necessary to create and use broadly understood computer systems. They cover both theoretical foundations in the areas of mathematics, physics, computer science, as well as practical aspects, including design and implementation of PC and mobile systems, software development (programming in various languages), systems administration, data analysis, use of programming tools (software libraries, frameworks, and environments), including commercial applications and open-source software. Upon completion of the first-cycle studies, a student acquires knowledge at the engineering level, which is extended by the practical use of this knowledge during student internship after the sixth semester.

Computer Science studies offer students not only knowledge and technical education, but also give them the opportunity to develop their logical, constructive and assertive skills and instill in them the spirit of entrepreneurship and innovation. Thanks to the acquired knowledge and skills, graduates will have no problems finding their place in the labor market, finding employment mainly in the rapidly growing IT sector.

Course duration: 7 semesters – 3.5 years

Required limit: 10

Next qualification: Summer qualification (May-September)

For more information please contact:

Krzysztof Kluza, PhD
e-mail: kluza@agh.edu.pl

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
8400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Cyberbezpieczeństwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• praktycznego stosowania narzędzi oraz technologii związanych z bezpieczeństwem i audytowaniem sieci teleinformatycznych w celu zabezpieczania działalności podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych,
• obsługi i działania aplikacji i usług elektronicznych w Internecie, sieciach lokalnych i rozległych,
• obsługi i działania rozwiązań zabezpieczających sieci teleinformatyczne (w tym sieci bezprzewodowe),
• projektowania inteligentnych systemów zabezpieczających,
• zasad działania podstawowych narzędzi kryptograficznych,
• bezpiecznego wirtualizowania funkcji sieciowych,
• zarządzania systemami operacyjnymi, by były odporne na ataki,
• wdrażania kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• regulacji prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem i zapewnieniem ochrony danych osobowych,
• funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, rozwiązań międzynarodowych w tym zakresie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Edukacja Technoczno-Informatyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Inżynierii materiałowej oraz inżynierii wytwarzania,w szczególności w zakresie:
• procesów wytwarzania oraz przetwarzania materiałów,
• kształtowania struktury i własności materiałów,
• przeróbki plastycznej metali,
• obróbki wykończeniowej, spajania,

Cięcia i łączenia materiałów, informatyki, w szczególności w zakresie:
• programowania strukturalnego i obiektowego,
• projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia aplikacji internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne,
• tworzenia interfejsów graficznych dla systemów komputerowych,
• projektowania,
• wdrażania i administrowania systemami sieciowymi,
• pedagogiki,
• psychologii,
• zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu,
• administracji gospodarczej oraz w sektorze szkoleń i edukacji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Ekologiczne Źródła Energii
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• Matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE,
• instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji,
• technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska,
• oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne,
• sposobów pozyskiwania, przesyłania,
• konwersji,
• magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE,
• podstawowych zagadnień mechaniki,
• elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i atmosferze, w szczególności w kontekście pozyskiwania energii z odnawialnych i ekologicznych źródeł, nauk ścisłych, niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej w kontekście pozyskiwania energii ekologicznej, a także jej oddziaływania na środowisko, prowadzenia prac przygotowawczych w celu eksploatacji energii ze źródeł ekologicznych i odnawialnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Electronics and Telecommunications
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• matematyki, fizyki, elektrotechniki, ekonomii, przedsiębiorczości oraz języka obcego będącej podstawą przedmiotów kierunkowych,
• elementów elektronicznych oraz budowy urządzeń elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, mikroprocesorów i mikrokontrolerów jednokładnych, technik przesyłania sygnałów w łączach kablowych, światłowodowych oraz radiowych, protokołów i urządzeń sieci komputerowych,
• programowania w językach: asembler, C, C++, Java, Python, analizy sygnałów w środowisku Matlab, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania, sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych),
• zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych, przetwarzania w chmurze, urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych i optycznych, oraz uruchamiania, konfiguracji i utrzymania tych urządzeń.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• testowania i niezawodności, EMC,
• bezpieczeństwa funkcjonalnego kierowania projektami, systemów RTOS, architektur komputerów, technik transmisji informacji,
• analizy QoS w sieciach, bezpieczeństwa informacyjnego,
• kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom,
• projektowania specjalizowanych układów analogowych i cyfrowych, także w postaci scalonej, multimedialnych usług interaktywnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Elektronika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• matematyki, fizyki, elektrotechniki, ekonomii, przedsiębiorczości oraz języka obcego będącej podstawą przedmiotów kierunkowych,
• elementów elektronicznych, sensorów wielkości nieelektrycznych oraz technologii ich wytwarzania,
• analogowych układów elektronicznych, systemów cyfrowych (FPGA), mikroprocesorów i mikrokontrolerów jednokładnych,
• elektroniki wysokich częstotliwości oraz optoelektroniki,
• technik przesyłania sygnałów w łączach kablowych, światłowodowych oraz radiowych,
• protokołów i urządzeń sieci komputerowych,
• budowy i obsługi systemów operacyjnych,
• programowania (asembler, C, C++, Java, Python, VHDL),
• cyfrowego przetwarzania sygnałów,
• automatyki przemysłowej,
• systemów wbudowanych w motoryzacji, medycynie, telekomunikacji, elektroakustyce i energetyce,
• budowy układów scalonych.

Studenci kierunku Elektronika kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Systemy Wbudowane.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• testowania i niezawodności, kompatybilności elekromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych,
• architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC,
• systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
• systemów łączności dla Internetu Rzeczy,
• projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Elektronika i Telekomunikacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenia aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych),
• symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy,
• technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Systemy Wbudowane.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• testowania i niezawodności, kompatybilności elekromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych,
• architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC,
• systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
• systemów łączności dla Internetu Rzeczy,
• projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC.

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Sieci i Usługi

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych,
• bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom,
• norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych,
• multimedialnych usług interaktywnych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Elektrotechnika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• elektrotechniki, elektroenergetyki, metrologii elektrycznej i nieelektrycznej,
• energoelektroniki i napędu elektrycznego,
• techniki wysokich napięć, sieci elektrycznych,
• energetyki odnawialnej, maszyn elektrycznych,
• podstaw modelowania i komputerowych badań symulacyjnych,
• podstaw programowania sterowników PLC, mikroprocesorów i układów FPGA,
• jakości energii elektrycznej i automatyki budynkowej, elektrotermii,
• techniki oświetleniowej, podstaw teorii sterowania, oraz metod numerycznych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• poszerzonych zagadnień elektroenergetyki, urządzeń, sieci i systemów elektroenergetycznych, w tym inteligentnych sieci i systemów elektroenergetycznych (Smart Grid),
• energoelektroniki, pomiarów technologicznych i biomedycznych oraz systemów pomiarowych, systemów inteligentnych budynków, automatyki przemysłowej i budynkowej, systemów sterowania przemysłowego, napędu elektrycznego, przemysłowych baz danych,
• inżynierii elektrycznej w pojazdach samochodowych, sensoryki samochodowej, systemów wbudowanych, technologii komunikacyjnych źródeł i magazynów energii oraz zarządzania energią elektryczną w pojazdach samochodowych, systemów sterowania silnikami spalinowymi, samochodów elektrycznych i hybrydowych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Energetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki,
• podstawowych zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów,
• zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, w tym z odnawialnych źródeł,
• mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania,
• podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej i programowania oraz możliwości wykorzystania programów aplikacyjnych,
• zasad i metod pomiarów wielkości fizycznych i określania parametrów funkcjonalnych urządzeń oraz metodykę oceny energetycznej i ekonomicznej procesów,
• zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, zasad i działania rynku energii i polityki energetycznej oraz ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
• podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• szczegółowego opisu matematycznego przebiegu procesów w obszarze energetyki
• nowoczesnych technologii konwersji i magazynowania energii,
• projektowania, budowy oraz doboru podstawowych maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
• opracowywania planu biznesowego i zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej,
• podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
• podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
• fizyki, chemii i matematyki, podstawowe zasady i zastosowanie praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
• rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną,
• zasady i metody pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
• technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz racjonalnego korzystania z energii i wykorzystania surowców energetycznych,
• zaawansowanych procesów zachodzących w trakcie eksploatacji i funkcjonowania maszyn, sieci i systemów energetycznych i elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii,
• automatyki i sterowania systemów energetycznych,
• prawidłowego projektowania i doboru oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko naturalne.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Fizyka Medyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Fizyki medycznej i biofizyki opartą na gruntownych podstawach matematyczno-przyrodniczych, którą potrafi wykorzystać praktycznie dla potrzeb medycyny i ochrony zdrowia.
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia, radiochemia, statystyka), biologicznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia, biofizyka, histologia), a także nauk technicznych (informatyka, elektronika, ochrona radiologiczna).
• w procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu metod fizycznych leżących u podstaw działania sprzętu medycznego używanego w diagnostyce i terapii klinicznej.
• zajęcia dydaktyczne prowadzone są we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz medycznymi.
• studenci w ramach studiów odbywają zajęcia praktyczne w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej, gdzie zapoznają się z aparaturą medyczną, analizą wyników badań klinicznych, optymalizacją protokołów diagnostycznych i terapeutycznych, jak również nabywają umiejętności konieczne do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Absolwent studiów II stopnia posiada ponadto wiedzę z zakresu:
• działania i konstrukcji dozymetrów elektronicznych oraz detektorów promieniowania jądrowego, podstaw fizycznych wybranych metod fizycznych stosowanych w badaniach układów biologicznych i w medycynie, dozymetrii promieniowania niejonizującego (ultradźwięki, promieniowanie elektromagnetyczne, w szczególności UV-VIS),
• metod technicznego wsparcia medycyny wykorzystujących rozwiązania elektroniczne i teleinformatyczne oraz zasad projektowania, prototypowania, testowania i wdrażania do produkcji aparatury medycznej, a także norm i procedur certyfikacji,
• szczegółowych podstaw fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów, biofizycznych podstaw współczesnych technik stosowanych w radioterapii, aktualnego stanu badań dotyczących rozwoju interfejsów neuroelektronicznych, podstaw wybranych metod modelowania matematycznego stosowanych w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej, podstaw prawnych i sposobów zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące i niejonizujące.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Fizyka Techniczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• absolwent wie jak zaplanować, zrealizować i zoptymalizować złożone zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych.
• absolwent posiada również odpowiednią wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia badań naukowych z obszaru nauk ścisłych.
• absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: nauk ścisłych (fizyka, matematyka, statystyka), a także nauk technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, komputeryzacja pomiarów, ochrona radiologiczna).
• szczególny nacisk kładziony jest na gruntowną wiedzę z fizyki, w tym mechaniki, elektromagnetyzmu i optyki, fizyki kwantowej i statystycznej, fizyki środowiska, fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego, fizyki teoretycznej i matematycznych metod fizyki.
• wiedza ta poszerzana jest o dwa z czterech dwusemestralnych bloków specjalistycznych: Badania i monitoring środowiska, Nowoczesne materiały i technologie, Oddziaływania i detekcja cząstek, Symulacje komputerowe w fizyce i technice.

Absolwent studiów II stopnia posiada ponadto wiedzę z zakresu:
• mechaniki kwantowej, elektroniki współczesnej, zaawansowanych metod analizy danych, organizacji i finansowanie badań naukowych oraz przedsiębiorczości.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Geodezja i Kartografia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• zjawisk i procesów zachodzących w geosferze oraz zna metody pozyskiwania danych i opisu zależności geometrycznych w przestrzeni, dotyczących kształtu Ziemi, obiektów na niej położonych oraz modelu powierzchni terenu,
• zasad tworzenia opracowań i kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
• znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zawodu,
• stosowania technik pomiarowych do realizacji określonych zadań geodezyjnych,
• znajomości oprogramowania z zakresu geodezji i kartografii, GIS, CAD, opracowania danych typu Big Data, baz danych,
• znajomości komputerowej interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich, ekonomiki wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych i świadomość znaczenia pracy zespołowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• specjalistyczną wiedzę z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej,
• geodezji górniczej i ochrony terenów górniczych,
• fotogrametrii i teledetekcji,
• pomiarów podstawowych i kartografii,
• katastru i gospodarki nieruchomościami w tym szacowania nieruchomości,
• znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu Ziemi i ich zmian w czasie,
• zasad wykonywania badań przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu i górotworu oraz obiektów na nich położonych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Geofizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• Matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE,
• instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji,
• technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska,
• oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne,
• sposobów pozyskiwania, przesyłania,
• konwersji,
• magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE,
• podstawowych zagadnień mechaniki,
• elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i atmosferze, w szczególności w kontekście pozyskiwania energii z odnawialnych i ekologicznych źródeł, nauk ścisłych, niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej w kontekście pozyskiwania energii ekologicznej, a także jej oddziaływania na środowisko, prowadzenia prac przygotowawczych w celu eksploatacji energii ze źródeł ekologicznych i odnawialnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Geoinformacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
zjawisk zachodzących w przestrzeni,podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych przestrzennych, zasad programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników, rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metody ich implementacji, metod przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, metod reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych, podstaw geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa, europejskich i krajowych trendów zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji, doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Geoinformatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• nowoczesnych technologii geoinformatycznych, tj. systemów informacji przestrzennej, przestrzennych baz danych, teledetekcji, modelowania geodynamicznego, systemów planowania przestrzennego,
• systemów nawigacji satelitarnej itp.; nauk o Ziemi, tj. geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska; akwizycji, analizy, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych;
• aktualnych trendów i technologii IT ze szczególnym uwzględnieniem: algorytmiki, nowoczesnych metod programowania, metod numerycznych oraz ich zastosowań, baz danych oraz przestrzennych baz danych,
• tworzenia nowoczesnych aplikacji informatycznych (w tym mobilnych i webowych), systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej, projektowania i obsługi komputerowych systemów pomiarowych, metod przetwarzania,
• analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), eksploracji wiedzy (Data Mining) i uczenia maszynowego.

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:
• relacyjnych i przestrzennych baz danych oraz zarządzania grupowymi projektami informatycznymi.
• dodatkowo absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy i przetwarzania oraz wizualizacji dużych zbiorów danych, stosowanych obecnie technologii IT, metod uczenia maszynowego (m.in. deep learning), eksploracji danych przestrzennych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Geologia Stosowana
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:
Podstawowych zagadnień z nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
gruntoznawstwa, geologii inżynierskiej, geomechaniki i geotechniki środowiska, kartowania geologicznego powierzchniowego i wgłębnego w zakresie geologii złożowej i inżynierskiej, eksploracji i dokumentowania złóż kopalin mineralnych stałych, analizy basenów sedymentacyjnych pod kątem generowania i migracji węglowodorów oraz naftowej inżynierii złożowej, hydrogeologii ogólnej i górniczej z uwzględnieniem zasad oceny i ochrony wód, mineralogii stosowanej i gospodarki surowcami mineralnymi, geologicznej obsługi kopalń oraz oceny złóż.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Geoturystyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W szczególności zna podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego. Zna podstawy nauk o Ziemi, w tym geologii, geomorfologii, geografii i ochrony przyrody oraz rozumie podstawowe związki pomiędzy procesami przyrodniczymi, działalnością człowieka i dziedzictwem górniczym. Zna podstawy ekonomii i biznesu oraz zasady działania przedsiębiorstwa turystycznego, rozumie zasady tworzenia produktu geoturystycznego, jego znaczenia edukacyjnego i wykorzystania w kreowaniu atrakcji turystycznych, oraz reguły promocji i informacji turystycznej.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę w zakresie: związków między budową geologiczną i morfologią, a rozwojem gospodarczym i kulturowym obszaru, waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej, zasad tworzenia i funkcjonowania geoparków, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, znaczenia przemysłu turystycznego dla gospodarki narodowej i samorządów.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Górnictwo i Geoinżynieria
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
Ponadto absolwent studiów II stopnia (w zależności od wybranej specjalności) posiada wiedzę z zakresu: technik i technologii wiercenia oraz projektowania i wykonywania otworów wiertniczych na lądzie i morzu, opracowywania receptur cieczy wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających, technik oraz technologii prac iniekcyjnych oraz geoinżynieryjnych, technik oraz technologii bezwykopowych, wierceń otworów geotermalnych oraz otworowych wymienników ciepła dla geoenergetyki, procesu eksploatacji złóż węglowodorów na lądzie i morzu, eksploatacji wód geotermalnych i podziemnych magazynów ciepła, projektowania systemów wydobycia i intensyfikacji produkcji węglowodorów i energii geotermalnej, matematycznego modelowania eksploatacji węglowodorów i ciepła geotermalnego, projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych, technologii gazu skroplonego LNG, otworowej eksploatacji wód oraz siarki i soli, konstrukcji ujęć wód oraz projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej, projektowania i dokumentowania prac hydrogeologicznych, uzdatniania wód, projektowania metod monitoringu i remediacji środowiska gruntowo-wodnego oraz utylizacji wykorzystanych wód geotermalnych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, elementy matematyki dyskretnej,
• fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego,
• podstaw algorytmiki, struktur danych oraz złożoności obliczeniowej,
• podstaw teoretycznych budowy wybranych narzędzi i systemów informatycznych,
• wybranych języków i technik programowania,
• inżynierii oprogramowania, w tym projektowania i testowania systemów,
• technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania, w szczególności systemów baz danych, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika.
• systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, z uwzględnieniem problematyki administracji i bezpieczeństwa,
• architektury komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych,
• technik i zastosowań inżynierskich metod obliczeniowych oraz zagadnień sztucznej inteligencji,
• zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz konstruowania układów cyfrowych,
• architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych,
• analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz wdrażania systemów informatycznych,
• ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Studenci kierunku Informatyka kontynuują studia na kierunku Informatyka – specjalność Wytwarzanie oprogramowania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada szczegółową i pogłębioną wiedzę z zakresu:
• inżynierii oprogramowania, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
• współczesnych technik i narzędzi implementacyjnych z zakresu specjalności,
• technik integracji systemów związanych ze specjalnością, w szczególności w środowisku sieciowym,
• nowoczesnych rozwiązań systemowych oraz sieciowych, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
• nowoczesnych architektur komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
• rozwiązań standaryzacyjnych związanych ze specjalnością,
• wybranych technik i zastosowań metod obliczeniowych oraz wybranych zagadnień sztucznej inteligencji,
• niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
• zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem form indywidualnej przedsiębiorczości oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Informatyka - Data Science
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski
Kształcenie na studiach Informatyka – Data Science dostarcza wiedzy i kluczowych kompetencji w zagadnieniach analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w zakresie, między innymi, metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego.
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Informatyka i Ekonometria
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Algebry liniowej, rachunku różniczkowego, podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, technologii informacyjnych, algorytmów i podstaw logiki, podstaw zarządzania, programowania komputerów, języków skryptowych i baz danych, rachunku całkowego i równań różnicowych, statystyki opisowej i ekonomicznej, rachunku podobieństwa i statystyki matematycznej, finansów i rachunkowości, programowania obiektowego, zarządzania projektami, badań operacyjnych, ekonometrii i informatyki ekonomicznej, technik internetowych, ochrony własności intelektualnej, analizy i projektowania systemów informatycznych, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, elementów sztucznej inteligencji, kryptografii, informatyki kognitywnej, języka obcego.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
metod ekonometrycznych, analizy wielowymiarowej, ekonomii matematycznej, inżynierii oprogramowania, informatycznych systemów zarządzania, metod i technik programowania, rynku pieniężnego i kapitałowego, metod pozyskiwania wiedzy z danych, ekonometrii finansowej i dynamicznej, metod aktuarialnych, strategii inwestowania i finansowania firm, bezpieczeństwa w e-biznesie, zaawansowanych technik internetowych, prawa autorskiego, prognozowania i symulacji komputerowej, ekonometrii wielowymiarowej, zarządzania ryzykiem, modelowania rynków finansowych, programowania urządzeń mobilnych, hurtowni danych, języka obcego, prowadzenia badań naukowych w informatyce i ekonometrii.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Informatyka i Systemy Inteligentne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: szeroko rozumianej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z teoretycznym oraz praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. W szczególności posiada wiedzę z zakresu języków i technik programowania, algorytmiki, złożoności obliczeniowej, baz danych, analizy danych, analizy procesów biznesowych, inżynierii oraz architektury oprogramowania, projektowania, testowania i wdrażania systemów informatycznych, budowy interfejsu użytkownika, systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz architektury komputerów, systemów komputerowych i cyklu życia systemów komputerowych, a także takich zagadnień jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, programowanie inteligentnych systemów wbudowanych oraz projektowanie złożonych systemów informatycznych, co w efekcie pozwala mu na realizację szerokiego spektrum zadań związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: szeroko rozumianej informatyki na poziome stopnia I studiów, a ponadto zaawansowaną wiedzę związaną z wybraną specjalnością, w tym z obszaru Sztucznej Inteligencji, inteligentnej analizy danych, akwizycji, reprezentacji i przetwarzania wiedzy, uczenia maszynowego, zaawansowanych baz wiedzy, systemów wspomagania decyzji, integracji systemów, programowania gier, zawansowanego programowania WWW, szeroko rozumianej grafiki komputerowej, projektowania UX, programowania GPU, zarządzania dużymi projektami informatycznymi, rozwiązań standaryzacyjnych oraz zaawansowanej inżynierii oprogramowania rozumianej jako wszystkie aspekty tworzenia oprogramowania od fazy początkowej do jego pielęgnacji.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Informatyka Społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu: nauk społecznych (socjologia, psychologia) i humanistycznych (kulturoznawstwo, filozofia) oraz informatyki, pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne, wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction, funkcjonowania mózgu człowieka w środowisku nowych technologii oraz poznawczego przetwarzania informacji.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Informatyka Stosowana
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
nauk ścisłych (analiza matematyczna, algebra wyższa, matematyka dyskretna, metody numeryczne, statystyka inżynierska, fizyka, chemia) i technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, inżynieria sterowania). Szczególny nacisk kładziony jest na solidne ugruntowanie wiedzy z informatyki, w tym algorytmów i struktur danych, programowania proceduralnego i obiektowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i grafiki komputerowej. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania, zna budowę i działanie najpopularniejszych narzędzi służących do projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego. Zna najnowsze trendy dotyczące rozwoju technik i technologii informatycznych.
Absolwent studiów I stopnia potrafi:
efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia programistyczne stosowane na etapie projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego, praktycznie wykorzystać narzędzia służące do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych lub narzędzi wykorzystywanych do cyfrowej obróbki i przetwarzania obrazów, wykorzystać układy programowalne do cyfrowego przetwarzania sygnałów i komunikacji niskopoziomowej, konfigurować programowalne układy elektroniczne.
Absolwent studiów II stopnia posiada ponadto wiedzę z zakresu: systemów równoległych i rozproszonych, modelowania procesów fizycznych, zaawansowanych technologii internetowych, technik mikroprocesorowych, eksploracji danych, programowania zespołowego i przedsiębiorczości.
Dodatkowo – w zależności od wybranej specjalności – posiada wiedzę z zakresu: grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów (w tym analizy i przetwarzania obrazów, wideo i animacji w systemach komputerowych), modelowania i analizy danych (w tym sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, badania szeregów czasowych) bądź systemów wbudowanych i rekonfigurowalnych (w tym elektroniki współczesnej, projektowania systemów cyfrowych, zaawansowanego programowania niskopoziomowego i podstaw informatyki kwantowej).
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Informatyka Techniczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• programowania proceduralnego i obiektowego, algorytmiki i metod numerycznych, a także ich zastosowania w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z projektowaniem i implementacją oprogramowania użytkowego,
• projektowania aplikacji komputerowych z wykorzystaniem różnych architektur oprogramowania,
• tworzenia graficznego interfejsu użytkownika dowolnych systemów okienkowych, internetowych i mobilnych,
• implementacji dowolnego oprogramowania użytkowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii programistycznych,
• podstaw budowy i działania komputerów oraz urządzeń przenośnych, ich systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych,
• stosowania metod optymalizacji i technik sztucznej inteligencji◦oraz wielu innych aspektów informatyki.

Ponadto absolwent studiów II stopnia poprzez odpowiedni dobór przedmiotów obieralnych może poszerzyć swoją wiedzę w zakresie:
• zarządzania zespołem programistów oraz nowoczesnej metodyki prowadzenia dużych projektów informatycznych, projektowania i programowania aplikacji wieloplatformowych,
• bezpieczeństwa sieciowego, wykorzystywanych certyfikatów i algorytmiki, zaawansowanej konfiguracji urządzeń sieciowych,
• tworzenia systemów ekspertowych na bazie nowoczesnych rozwiązań z zakresu baz wiedzy i przechowywania danych, silników wnioskowania, obsługi i przetwarzania dużych zbiorów danych
• zaawansowanych symulacji w rozmaitych obszarach zastosowań, wykorzystania oprogramowania do projektowania procesów i badania zachowania materiałów,
• wykorzystania systemów obsługi przedsiębiorstw jak ERP, MRP, CRM,◦oraz wielu innych zagadnień związanych z programowaniem, technikami internetowymi oraz metodami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Akustyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

•matematyki, informatyki i programowania, podstaw fizyki i mechaniki,
•akustyki, teorii drgań, akustyki muzycznej i podstaw muzyki,
•podstaw elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów,
•podstaw metrologii w szczególności metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych,
•posiada wiedzę o zjawiskach, sprzęcie i technikach w zakresie realizacji nagrań,
•posiada wiedzę dotyczącą źródeł hałasu w technice i środowisku
•zna metody i środki techniczne ograniczania hałasu,
•posiada wiedzę dotyczącą zjawisk akustycznych i drganiowych występujących w technice i muzyce,
•zna nowoczesne techniki, urządzenia i narzędzia programistyczne w stopniu pozwalającym na biegłe posługiwanie się nimi,
•wpływu działania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko
•zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz,
•zna zasady działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych,
•zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku,
•zna zasady którymi musi się kierować inżynier dźwięku aby wykreować obraz sceny akustycznej o pożądanych cechach,
•podstaw ochrony środowiska, podstaw ergonomii, podstaw ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego,
•(gdy dokona odpowiedniego wyboru) zna technologie analizy i syntezy mowy oraz komunikacji głosowej z komputerem, Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z dwóch specjalizacji: \"Drgania i hałas w technice i środowisku\" oraz \"Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze\". Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii akustycznej, jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia prac projektowych. Nabywa również kompetencje dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Biomedyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Szczególną cechą studiów jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii, podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki, informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii, elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego, biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów. Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu (w zależności od wyboru specjalności): sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (w tym obrazów medycznych), projektowania specjalizowanych aplikacji webowych, projektowania systemów przetwarzania danych pomiarowych, interfejsów multimodalnych, bionanotechnologii, nanocząstek, neuroelektroniki, optycznych metod badania materiałów, metod fizycznych w biologii i medycynie, inżynierii materiałowej (w tym implantów), inżynierii tkankowej i genetycznej, technik implantacyjnych, biomateriałów metalicznych i kompozytowych, biomechaniki i robotyki, modelowania struktur i procesów biologicznych, telechirurgii i robotyki medycznej, zaawansowanych systemów sterowania w urządzeniach medycznych, diagnostyki akustycznej.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Ciepla
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych, podstawowych zagadnień fizyki i chemii, podstawowych zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów, paliw oraz ich podstawowych charakterystyk energetycznych, zna i rozumie teoretyczne podstawy procesu spalania, a także wiedzę z zakresu głównych metod ograniczania emisji do otoczenia, zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii, metod i procedur numerycznych oraz zagadnień programowania i możliwości obliczeń komputerowych, zasad eksploatacji maszyn i doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn i urządzeń energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, zna ich budowę i działanie, inżynierii powierzchni, technologii łączenia metali oraz metodologię i instrumentarium podstawowych analitycznych metod chemicznych i spektralnych stosowanych w badaniach materiałów.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
inżynierii materiałowej w szczególności własności materiałów stosowanych w energetyce, zaawansowanych metod wykorzystania zasobów energii odnawialnej i współpracy z systemami energetycznymi, metod oceny energetycznej i egzergetycznej procesów, w tym określanie wskaźników skumulowanego zużycia energii i egzergii oraz skojarzonej gospodarki cieplno-energetycznej, zaawansowanych metod numerycznych, rozwiązywania problemów opisanych metodami matematycznymi oraz możliwości komercyjnych programów komputerowych, projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Górnicza
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem, geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, bezpiecznego i proekologicznego kierowania procesami wydobywczymi, przeróbki różnych surowców mineralnych, metod ich wzbogacania oraz ochrony środowiska tych procesów, w zależności od wybranego modułu posiada szczegółową wiedzę z technologii odkrywkowej i podziemnej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, likwidacji kopalń, zagadnień związanych z górotworem, prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: szczegółowych zagadnień dotyczących projektowania, prowadzenia ruchu i likwidacji zakładów górniczych, metod poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i przetwarzania surowców mineralnych, planowania i kierowania procesami kontrolno-pomiarowymi i wydobywczymi oraz sprawowania nadzoru nad pracą układów technologicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria i Analiza Danych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania, przesyłania, składowania i analizowania danych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu aktualnych technologii informacyjnych, analizy statystycznej, modelowania danych, języków skryptowych (np. Python), tworzenia aplikacji mobilnych i webowych, a także z systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej. Zna metody przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, metod głębokiego uczenia maszynowego oraz metod Big Data. Posiada wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych oraz baz danych przestrzennych a także z komputerowych systemów pomiarowych, sieci komputerowych, elektroniki cyfrowej oraz architektury komputerów. Absolwent posiada także wiedzę dotyczącą prawnych aspektów gromadzenia, przetwarzania i analizy danych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria i Monitoring Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: rozumienia podstawowych praw, procesów i zjawisk zachodzących w środowisku oraz istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i projektowania obiektów inżynierii środowiska, mechanizmów prawno-ekonomicznych oraz zasad dotyczących racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, monitorowania i opisu czynników wpływających na przekształcenia środowiska i oceny skutków tych przekształceń metodami obliczeniowymi i pomiarowymi, metod ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, wód, gleb i klimatu akustycznego, zasad, metod i technologii stosowanych w gospodarce odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, zasad projektowania wybranych urządzeń ochrony środowiska, budynków i budowli oraz instalacji wodnych, gazowych, grzewczych i wentylacyjnych.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego, procesów migracji i przemian substancji w środowisku, doboru lub stosowania alternatywnych źródeł energii i technologii proekologicznych spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik, metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, metod rozwiązywania skomplikowanych zadań obliczeniowych, pomiarowych i projektowych istotnych z punktu widzenia danej specjalności.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria i Ochrona Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia zyskuje wiedzę z zakresu ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodnej, monitoringu środowiska, geologii, hydrogeologii stosowanej, geotechniki środowiska, inżynierii mineralnej, pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, gospodarki odpadami, a także kształtowania środowiska, w tym metod rewitalizacji i remediacji terenów zdegradowanych. Zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania projektów dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych. Absolwent uzyskuje wiedzę o najnowszych technologiach stosowanych w inżynierii środowiska oraz specjalistycznym oprogramowaniu m.in. w zakresie grafiki komputerowej, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), kartografii i systemów informacji geograficznej (GIS).
Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę o metodach kontroli stanu środowiska w tym zaawansowanych technikach analitycznych, budowie ujęć wód podziemnych, projektowaniu i przeprowadzaniu prac geotechnicznych, zastosowaniu materiałów mineralnych oraz modyfikatów minerałów, a także gospodarce odpadami i inwestycjach energetycznych opartych o źródła odnawialne.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: inżynierii produkcji i jakości w przemyśle, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, nauk matematyczno-technicznych oraz nauk o Ziemi, projektowania systemów zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania procesowego, rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, rachunkowości finansowej i zarządczej wspomaganej przez systemy informatyczne, współczesnego zarządzania projektowego, zarządzania kosztami, finansami, kapitałem i przedsiębiorstwem, doboru i szkolenia personelu, szeroko pojętego marketingu i logistyki.
W zależności od ukończonej specjalności absolwent studiów II stopnia posiada szczegółową wiedzę z zakresu: systemów informatycznych wspomagających produkcję, systemów analiz klasy BI (Bussiness Inteligence), planowania, budżetowania, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach, zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, optymalizacji i usprawniania systemów produkcyjnych, świadczenia usług oraz rozwoju produktów, wykorzystując zasady, metody i narzędzia Lean Manufacturing, Six Sigma, SPC oraz World Class Manufacturing, wspomagane systemami informatycznymi, tworzenia i eksploatacji baz danych, pozyskiwania wiedzy z danych, transferu technologii i innowacyjności, zarządzania w inżynierii środowiska, zarządzania kosztami środowiskowymi, zagadnień CSR, technologii proekologicznych, rewitalizacji środowiska, prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w krajach UE.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Kształtowania Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu działań inżynierskich umożliwiających kształtowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a w szczególności w zakresie:
• wentylacji i klimatyzacji,
• instalacji wodno-kanalizacyjnych,
• gospodarki surowcami i odpadami,
• ochrony wód i atmosfery,
• zarządzania środowiskowego,
• wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę specjalistyczną w ramach dwóch ścieżek dyplomowania, a absolwent studiów II stopnia w ramach dwóch specjalności:
• wentylacja i klimatyzacja przemysłowa,
• instalacje środowiskowe.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Materiałowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Inżynieria Materiałowa na AGH prowadzona jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej i zalicza się do grupy najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Studia przygotowują absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne technologie materiałowe.
Podjęcie studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów metalicznych i niemetalicznych (ceramicznych), kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą gwałtownego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat.
Do tego konieczna jest wszechstronna wiedza i umiejętności, które student zdobywa w trakcie studiów, w szczególności z:
• zagadnień matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nauki o materiałach,
• podstawowych zasad termodynamiki i wymiany ciepła,
• przemian fazowych zachodzących w materiałach,
• podstawowych praw mechaniki i wytrzymałości materiałów, technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i łączenia,
• podstawowych zagadnień metalurgii proszków, inżynierii powierzchni oraz inżynierii spajania,
• zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych,
• metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów,
• wytwarzania nowoczesnych tworzyw metalicznych, ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• zaawansowanych metod syntezy nanomateriałów, kompozytów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych,
• klasycznych i zaawansowanych metod badań właściwości materiałów,
• mechaniki ciał stałych,
• projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów i materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania,
• baz danych w inżynierii materiałowej, statystycznej kontroli jakości.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
• podstawowych zagadnień z przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
• budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
• posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
• realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn,
• nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych,
• podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
• ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Mechatroniczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Matematyki, fizyki, chemii, informatyki, metod numerycznych, właściwości materiałów stosowanych w mechatronice, podstaw elektroniki i elektrotechniki, robotyki, napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych, metrologii, metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, znajomości metod obliczeniowych i narzędzi niezbędnych do analizy wyników eksperymentu, mechaniki technicznej, automatyki i teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, podstaw IT, metod i technik programowania, teorii konstrukcji maszyn precyzyjnych, w tym teorii maszyn i mechanizmów, metodologii projektowania urządzeń mechatronicznych oraz metod i technik stosowanych w zakresie projektowania, w tym sztucznej inteligencji, narzędzi komputerowych do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych, posiada wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw patentowych, posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z trzech specjalizacji prowadzonych w zakresie projektowania mechatronicznego, wytwarzania mechatronicznego oraz systemów inteligentnych. Posiada wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji mechanicznych, projektowania układów elektronicznych, projektowania układów sterowania oraz przygotowywania oprogramowania, jak również zna techniki wirtualnego i szybkiego prototypowania, projektowania układów wbudowanych, inteligentnych autonomicznych urządzeń mechatronicznych oraz mikroukładów (MEMS).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Metali Nieżelaznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:
• matematyki, fizyki, mechaniki i chemii niezbędną do zastosowania w analizie podstawowych problemów technologii materiałowych i zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w nauce o materiałach,
• doboru i kształtowania materiałów, a w szczególności metali i stopów metali, a także wybranych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych,
• stosowanych technik wytwarzania materiałów metalicznych oraz najnowszych trendów rozwojowych metali nieżelaznych,
• zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych do badania struktury i mikrostruktury materiałów, a także właściwości mechanicznych i fizycznych,
• kształtowania mikrostruktury i właściwości materiałów przy zastosowaniu różnych technologii,
• podstaw zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• powiązania mikrostruktury i struktury materiałów z ich właściwościami fizycznymi i mechanicznymi,
• inżynierii powierzchni,
• metalurgii proszków oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w tym metod ich wytwarzania,
• zasad interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych w oparciu o podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Naftowa i Gazownicza
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: podstawowych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, zasad termodynamiki oraz podstawowych praw mechaniki płynów, podstawowych zagadnień z geologii, geologii naftowej, systemów energetycznych złóż węglowodorów oraz mechaniki górotworu, badań geofizycznych związanych z rozpoznaniem struktur geologicznych oraz procesem wiercenia, zagospodarowania złóż węglowodorów, w tym złóż niekonwencjonalnych, projektowania oraz realizacji eksploatacyjnych odwiertów wiertniczych oraz optymalizacji parametrów wiercenia, eksploatacji otworowej węglowodorów, projektowania zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów, modelowania eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, systemów magazynowania i transportu ropy naftowej, projektowania i eksploatacji gazowych sieci przesyłowych oraz podziemnych magazynów gazu, technologii gazu skroplonego (LNG).

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: przepływu jedno- i wielofazowego w ośrodku porowatym, użytkowania gazu ziemnego jako surowca energetycznego, wybranych zagadnień dotyczących konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, zaprojektowania schematu wydobycia oraz schemat separacji powierzchniowej gazu, zaawansowanych systemów wydobycia ropy naftowej, budowy i zastosowania numerycznych modeli eksploatacji złóż węglowodorów.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Naftowa i Gazownicza - studia dualne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwenci zdobędą solidną wiedzę i umiejętności w obszarze transportu gazu, które są wykorzystywane w czynnościach eksploatacyjnych na obiektach gazowej sieci przesyłowej.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Obliczeniowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:
• elementarnych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, w tym matematyki dyskretnej, statystyki oraz metod numerycznych, co stanowi niezbędną podstawę do modelowania i analizy procesów technologicznych oraz zjawisk przyrodniczych;
• projektowania algorytmów i tworzenia programów w rozmaitych językach i środowiskach programowania, przy wykorzystaniu znajomości budowy i działania komputerów oraz metod inżynierii oprogramowania;
• modelowania i symulacji złożonych procesów technologicznych oraz zjawisk obserwowanych w naturze, z uwzględnieniem takich technik jak: algorytmy ewolucyjne, automaty komórkowe, sieci neuronowe, systemy agentowe i wiele innych technik inspirowanych procesami z zakresu biologii lub nauk humanistycznych;
• technologii baz danych, metod grafiki komputerowej i wizualizacji danych, administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Procesów Odlewniczych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
•matematyki, fizyki i chemii, a w szczególności w zakresie zasad termodynamiki, mechaniki płynów, fizykochemii procesów odlewniczych,
•mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn,
•podstaw elektrotechniki, informatyki, komputerowego wspomagania procesów wytwarzania,
•materiałów inżynierskich,
•krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, •maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych,
•automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania odlewów,
•komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
•procesów wytwarzania komponentów odlewanych z wysokojakościowych stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz kompozytów metalowych,
•kształtowania struktury i właściwości odlewów,
•specjalnych metod odlewnia, w tym odlewnictwa ciśnieniowego i próżniowo-ciśnieniowego stopów metali i materiałów polimerowych,
•technologii przygotowania produkcji i konstrukcji komponentów odlewanych,
•wykorzystanie komputerowych metod wspomagania produkcji odlewniczej,
•inżynierii korozyjnej: projektowanie konstrukcji metalowych, kompozytowych i ich ochrona przed korozją,
•metod inżynierii odwrotnej,
•addytywnych metod wytwarzania elementów.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Produkcji i Jakości
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu specyfiki i rynku metali nieżelaznych, zapotrzebowania i horyzontalnych potrzeb poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, przemysłowej realizacji procesów, systemów planowania, organizacji i doskonalenia produkcji. W szczególności absolwent posiada wiedzę w zakresie rysunku technicznego, grafiki inżynierskiej, komputerowego modelowania i symulacji procesów, metalurgii, odlewnictwa, metaloznawstwa, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej i recyklingu metali nieżelaznych, inżynierii jakości, środowiska i bezpieczeństwa, informatyki, automatyki i robotyki, statystyki, metod badań materiałów i monitorowania procesów, podstaw zarządzania produkcją, usługami i personelem w firmie, marketingu przemysłowego, controllingu produkcji, logistyki i LeanSigma.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę w zakresie zaawansowanych procesów produkcyjnych i ich optymalizacji, systemów oceny i doskonalenia jakości procesów i wyrobów, zaawansowanych analizy statystycznych, sieci neuronowych i komputerowych systemów ekspertowych, zarządzania ryzykiem, planowania strategii w firmie, metodologii Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen, Industry 4.0, Smart Factory i World Class Manufacturing, projektowania łańcucha dostaw oraz praktycznego rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjnych w firmie z udziałem ekspertów z przemysłu.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej,
• zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, praw mechaniki płynów oraz komputerowego modelowania procesów termokinetycznych,
• metod numerycznych i obliczeniowych stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych,
• elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn,
• krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie,
• komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• nowoczesnych, wspomaganych komputerowo systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
• komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz informatyki i matematyki stosowanej w tym obsługi komercyjnych systemów CAM i CAE wykorzystywanych w przemyśle,
• metalurgii i odlewnictwa wysokojakościowych stopów żelaza i metali nieżelaznych,
• projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej,
• odlewania tworzyw sztucznych,
• algorytmiki oraz programowania obiektowego i bazodanowego,
• budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz systemów klastrowych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Kulturoznawstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: wszechstronnie rozumianego fenomenu kultury, włączając w to aspekt językowy i komunikacyjny oraz relację współczesnej kultury i nowych mediów, podstawowych problemów cyberkultury i cyberspołeczeństwa, najważniejszych teorii antropologicznych, filozoficznych i socjologicznych oraz ich powiązań z dziedziną kulturoznawstwa, historii kultury, historii i teorii sztuki oraz teatrologii, teorii literatury, muzykologii, praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji kulturalnych, takich jak galerie sztuki, muzea, festiwale oraz podmiotów wspierających kulturę, problematyki marketingu kultury i public relations.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: komunikacji wizualnej na poziomie praktycznym, procesualnym, metodologicznym oraz wiedzę uwzględniającą znajomość historycznych wzorów ikonograficznych i popularnych klisz, które kształtują współczesne schematy komunikacji wizualnej oraz mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia nowych, czytelnych projektów, teorii interpretacji wizualnych form kulturowych, jak np. fotografia, reklama i film, podstawowych strategii projektowania graficznego, takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka.

Kształcenie na studiach II stopnia obejmuje pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnych działów matematyki: analizy funkcjonalnej, topologii, rachunku prawdopodobieństwa lub procesów stochastycznych. Wiedza z zakresu zastosowań matematyki zależy od ukończonej specjalności.

Absolwent specjalności matematyka finansowa ma wiedzę z zakresu modelowania matematycznego wykorzystującego teorię procesów stochastycznych w matematyce finansowej, podstawowych pojęć rynków finansowych i stóp procentowych, metod zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz zarządzania ryzykiem związanym z niepewnością przyszłych cen akcji, kursów walut, wysokości stóp procentowych, wartości indeksów i cen towarów.

Absolwent specjalności matematyka w informatyce ma wiedzę z zakresu matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów, baz danych, metod probabilistycznych w matematyce dyskretnej, analizy algorytmów i ich złożoności oraz praktycznego zastosowania w programowaniu i szeroko pojętej informatyce, matematycznych podstaw teorii informacji, podstaw informatyki, w szczególności teorii automatów i języków formalnych oraz modeli sieci.

Absolwent specjalności matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych ma wiedzę z zakresu metod obliczeniowych i metod numerycznych równań różniczkowych stosowanych do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych stawianych przez dziedziny stosowane np. technologie przemysłowe, zagadnień fizycznych i przyrodniczych, modeli mechaniki punktów materialnych i ośrodków ciągłych oraz sposobów ich rozwiązywania, układów dynamicznych, równań różniczkowych i całkowych, teorii aproksymacji.

Absolwent specjalności matematyka obliczeniowa i komputerowa ma wiedzę z zakresu zaawansowanych metod numerycznych i obliczeniowych, teorii algorytmów obliczeniowych i ich złożoności, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, obliczeń i algorytmów kwantowych i Monte Carlo, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, baz danych, kryptografii i kryptoanalizy oraz ich praktycznego zastosowania.

Absolwent specjalności matematyka ubezpieczeniowa ma wiedzę z zakresu statystyki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, matematyki ubezpieczeń na życie, podstawowych pojęć rynków finansowych, teorii ryzyka i zarządzania ryzykiem, teorii portfela, ekonometrii oraz modelowania matematycznego wykorzystującego teorię procesów stochastycznych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

Absolwent specjalności matematyka w zarządzaniu ma wiedzę z zakresu matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów, teorii algorytmów i ich złożoności programowania liniowego i dyskretnego, konstruowania modeli matematycznych stosowanych w naukach przyrodniczych i technicznych, statystyki i zarządzania finansami, baz danych i zarządzania systemem informatycznym.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania w szczególności w zakresie:
• podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
• zagadnień z podstawowych przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
• podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania,
• budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,
• układów mechanicznych, systemów wytwórczych, maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych,
• podstawowych właściwości materiałów inżynierskich obejmujących własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne,
• nowych materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn,
• nowych metod projektowania w tym aplikacji wspierających projektowanie CAE,
• podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
• ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii.


Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z dziesięciu specjalizacji obejmujących:
• eksploatację maszyn i pojazdów, inżynierię systemów wytwarzania,
• maszyny i urządzenia energetyczne oraz ekoenergetyczne,
• maszyny górnicze oraz do robót ziemnych i transportu bliskiego,
• komputerowe wspomaganie projektowania,
• informatykę w inżynierii mechanicznej,
• inżynierię materiałów konstrukcyjnych oraz transport linowy.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mechatronic Engineering
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: •matematyki, fizyki, chemii, informatyki,
•metod numerycznych,
•właściwości materiałów stosowanych w mechatronice,
•podstaw elektroniki i elektrotechniki, robotyki, napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych,
•metrologii, metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, znajomości metod obliczeniowych i narzędzi niezbędnych do analizy wyników eksperymentu,
•mechaniki technicznej, automatyki i teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, podstaw IT, metod i technik programowania,
•teorii konstrukcji maszyn precyzyjnych, w tym teorii maszyn i mechanizmów,
•metodologii projektowania urządzeń mechatronicznych oraz metod i technik stosowanych w zakresie projektowania, w tym sztucznej inteligencji,
•narzędzi komputerowych do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych,
•eksploatacji i cyklu życia urządzeń mechatronicznych,
•ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
•zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji mechanicznych, projektowania układów elektronicznych, projektowania układów sterowania oraz przygotowywania oprogramowania, jak również zna techniki wirtualnego i szybkiego prototypowania, projektowania układów wbudowanych, inteligentnych autonomicznych urządzeń mechatronicznych oraz mikroukładów (MEMS).
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Metalurgia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk ścisłych, przygotowania surowców i metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali i utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki i technik programowania, podstaw informatyki, podstaw automatyki, ekologii i ochrony środowiska. Od roku akademickiego 2019/2020 program studiów na kierunku Metalurgia oferuje również kandydatom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wytwarzania przyrostowego, czyli druku 3D wyrobów metalowych.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu metalurgii, modelowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Jest przygotowany do twórczej działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem stopów metali wytwarzanych metodami konwencjonalnymi oraz z zastosowaniem druku 3D .
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Program kształcenia na I stopniu zorientowany jest na przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenia umiejętności z zakresu:
• matematyki, fizyki, elektroniki, informatyki,
• chemii nieorganicznej i organicznej,
• biologii molekularnej,
• procesów biochemicznych i biofizycznych zachodzących w przyrodzie na różnym poziomie złożoności organizmów żywych i w modelowych układach stałociałowych, Program pozwoli studentowi na zapoznanie się z fizycznymi, biofizycznymi i biochemicznymi technikami eksperymentalnymi oraz metodami obliczeniowymi przydatnymi do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych.

Absolwent studiów II stopnia:
• zapozna się z zastosowaniami zaawansowanych metod fizyko-chemicznych do badania ww. układów, m.in. rezonansowych technik spektroskopowych w szerokim zakresie długości fal oraz biochemicznych.
• pozna budowę i zasady działania nowoczesnych technik badawczych, w tym synchrotronowych, a także projektowania nowych układów pomiarowych,
• zdobędzie umiejętność zbierania i opracowywania danych eksperymentalnych,
• dodatkowym atutem tego kierunku jest umożliwienie zainteresowanym studentom zdobywania i rozwijania wiedzy z zakresu elektroniki, włączając zaawansowane technologie (zastosowania w tworzeniu aparatury, nowej generacji detektorów i sterowników),
• w efekcie absolwenci posiądą wiedzę z zakresu różnorodnych działów fizyki, biologii i chemii niezbędną do modelowania, wytwarzania i badania własności fizykochemicznych nanocząstek, nanopowierzchni, polimerów i złożonych z nich systemów hybrydowych w połączeniu z układami biologicznymi (np. materiałów biokompatybilnych, bioczujników, nowych nośników informacji, inteligentnych nanocząstek transportujących, układów o potencjalnym zastosowaniu w bioenergetyce),
• szeroka obieralność pozwoli na indywidualizację ścieżki kształcenia studenta pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mikroelektronika w Technice i Medycynie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:
• nauk technicznych,
• nauk o materiałach półprzewodnikowych, a także z zakresu budowy i projektowania urządzeń mikroelektronicznych (mikroprocesorów, układów programowalnych, specjalizowanych układów scalonych),
• projektowania i programowania systemów wbudowanych, oraz systemów kontrolno-pomiarowych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• projektowania VLSI i systemów elektroniki,
• kompatybilności elektromagnetycznej,
• zaawansowanych technik projektowania i programowania systemów wbudowanych,
• aplikacji wielowątkowych i systemów rekonfigurowalnych,
• teorii sygnałów i optymalizacji w praktycznych aplikacjach.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Nanoinżynieria Materiałow
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki. W szczególności, nanomateriały o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym (kropki kwantowe w wyświetlaczach LCD i OLED; układy opto-elektroniczne; sensory i przetworniki), kosmetycznym (filtry UV, barwniki), chemicznym (kataliza w różnorakich reakcjach; modyfikowanie właściwości tworzyw i polimerów; pokrycia funkcjonalne), farmaceutycznym (inteligentne dostarczanie leków; terapie anty-nowotworowe; pokrycia biokompatybilne na implanty), metalurgicznym (pokrycia ochronne i funkcjonalne), energetycznym (magazynowanie i konwersja energii) oraz przemyśle tzw. wysokich technologii. Ta ostatnia dziedzina jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu oferującą produkty będące do niedawna w sferze science-fiction. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w inżynierii na poziomie atomowym (nanoinżynierii) pozwalającej na miniaturyzację układów już znanych oraz wytwarzanie nowych, inteligentnych materiałów i układów.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek prowadzony przez Wydziały:
- Humanistyczny,
- Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
- Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Kierunek objęty partnerstwem służb specjalnych RP

Kierunek studiów jest objęty umowami partnerskimi ze służbami specjalnymi RP – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerią Wojskową.
Studenci mają bezpośredni kontakt z partnerami kierunku, którzy uczestnicząc w procesie dydaktycznym (m.in. wykłady otwarte, zajęcia eksperckie) nadają wyjątkowy walor praktyczny całemu procesowi kształcenia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Paliwa i Środowisko
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i informatyki,
• materiałoznawstwa i nowych materiałów, automatyki i elektroniki, metod komputerowych i technologii informacyjnych, analizy ekonomicznej, zarządzania środowiskowego i zarządzania projektami przemysłowymi.
• nowoczesnych technologii paliwowych (w zakresie paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz ogniw paliwowych), analityki środowiskowej i przemysłowej, technologii oczyszczania ścieków i gazów po procesowych, technologii minimalizujących oddziaływanie gospodarki na środowisko.
• zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na efektywne realizowanie projektów i przedsięwzięć inżynieryjno-technicznych w sektorze paliwowo-energetycznym, jak również w szeroko rozumianej inżynierii środowiska.

Studia II stopnia:
Absolwent II stopnia studiów będzie miał możliwość zaprojektowania swojej „ścieżki dydaktycznej”, która pozwoli mu na osiągnięcie oczekiwanych przez niego i potencjalnego pracodawcę efektów nauczania. W optymalnym wyborze pomagał będzie indywidualny tutor (opiekun). Oferowane moduły obieralne pozwolą na zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu m.in.:
• ekonomiki i organizacji sektora paliwowo – energetycznego (I),
• technologii paliw stałych, ciekłych i gazowych (II),
• oddziaływania technologii paliwowych na środowisko (III),
• otrzymywania, badania i zastosowania sorbentów i katalizatorów (IV),
• innowacyjnych technik ograniczania emisji do środowiska (V),
• badania i kontroli jakości środowiska (VI),
• analizy śladów środowiskowych (VII).
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Recykling i Metalurgia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• przedmiotów inżynierskich niezbędnych do formułowania i rozwiązywania problemów z obszaru metalurgii oraz recyklingu metali z odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
• absolwent ma wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień dotyczących produkcji metali i stopów metodami pirometalurgicznymi i hydrometalurgicznymi, technologii wytwarzania wyrobów metalicznych, projektowania technologii, kontroli cyklu życia urządzeń i systemów technicznych, a także ich prawidłowej eksploatacji.
• wiedza absolwenta obejmuje zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej, inżynierii produkcji, zagadnień dotyczących zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz informatyki, automatyki i robotyki.

Ponadto absolwent studiów II stopnia poszerza swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu:
• teorii i technologii procesów metalurgicznych,
• technologii recyklingu i odzysku metali,
• nowoczesnych technologii metalurgii ekstrakcyjnej,
• zasad projektowania zaawansowanych procesów metalurgicznych,
• metodyki prowadzenia zaawansowanych badań materiałowych z uwzględnieniem wykorzystania najnowocześniejszej aparatury badawczej.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo,
• inżynieria środowiska i górnictwo, przyczyn i skutków degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej, metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej,
• formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnienie ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• remediacji oraz przywracania stosunków wodnych, waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności, modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu,
• zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych,
• analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów,
• metod badań społecznych i partycypacji społecznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• nauk społecznych i humanistycznych,
• możliwości wykorzystywania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze gospodarki, kultury i społeczeństwa,
• socjologicznych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych,
• medioznawstwa, multimediów, reklamy i promocji, komunikacji społecznej, medialnej i interpersonalnej,
• zarządzania i organizacji, Public Relations, socjologii kultury i kultury popularnej,
• problematyki społeczeństwa informacyjnego i zmian dokonujących się na styku nowoczesnych technologii i społeczeństwa.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• złożonych relacji pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia),
• klasycznych i nowoczesnych koncepcji teoretycznych w socjologii oraz różnych paradygmatów analizy społecznej,
• zróżnicowanych sposobów wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych,
• zaawansowanych technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Technologia Chemiczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Studia na kierunku Technologia Chemiczna przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie:
•podstawowych zagadnień fizyki, chemii, radiochemii, termodynamiki, metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych,
•transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
•wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej,
•eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
•podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
•zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych i zasad szacowania ryzyka,
•podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
•sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi,
•realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych, w tym w przemyśle paliwowo-energetycznym.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci:
1)w przypadku kształcenia zgodnie ze ścieżką technologie chemiczne w energetyce absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii, szeroko pojętej technologii paliw stałych, ciekłych i gazowych, podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej z wykorzystaniem systemów CAD.
2)w przypadku kształcenia zgodnie ze ścieżką technologii materiałowych absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii chemicznych i kierunków ich rozwoju. W zależności od wybranej ścieżki dyplomowania absolwent posiada wiedzę w obszarze sektora paliwowo-energetycznego, fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych, metod badań właściwości materiałów, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych, wiedzę potrzebną do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie technologii chemicznych, problemów współczesnej nauki, jej związku z otaczającym światem i wynikających stąd implikacji.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Teleinformatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę na temat:
• sieci Internet, sieci komórkowych, Wi-Fi, sieci operatorskich,
• systemów operacyjnych oraz języków programowania, w tym języków obiektowych i skryptowych,
• tworzenia stron WWW oraz pisania aplikacji webowych i sieciowych (również na smartfony),
• urządzeń sieciowych takich jak rutery, przełączniki i zapory ogniowe (firewalls),
• baz i centrów danych w sieci, wirtualizacji i chmur obliczeniowych,
• przetwarzania i przesyłania wszelkiego rodzaju danych: tekstu, dźwięku, filmów (również 3D),
• bezpieczeństwa sieci Internet i oferowanych w niej usług.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• kierunków rozwoju sieci i oprogramowania, m.in. mediów społecznościowych,
• rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,
• Internetu Rzeczy, wirtualizacji sieci, chmur obliczeniowych i oprogramowania otwartego,
• przetwarzania dużych ilości danych (big data, data mining),
• bezpieczeństwa oprogramowania, ataków hakerskich, testów penetracyjnych, wirusów komputerowych i szyfrowania danych,
• pracy w ramach dużych projektów teleinformatycznych i zarządzania projektami,
• zakładania własnej firmy nastawionej na innowacje z dziedziny IT.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

• zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej,
• podstaw elektrotechniki, informatyki, komputerowego wspomagania procesów wytwarzania,
• mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu tworzyw dla motoryzacji,
• właściwości materiałów inżynierskich dla motoryzacji,
• nowoczesnych technik i metod badawczych materiałów inżynierskich,
• technik wytwarzania materiałów dla motoryzacji w tym krystalizacji metali i stopów oraz materiałów sztucznych,
• podstaw konstrukcji elementów i całych podzespołów pojazdów,
• automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania komponentów motoryzacyjnych,
• komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• podstaw zarządzania, podstaw ekonomii,
• matematyki w zarządzaniu, prawa gospodarczego,
• technologii informacyjnych, zarządzania własnym rozwojem,
• podstaw przedsiębiorczości, metod organizacji i zarządzania, finansów,
• informatycznych systemów zarządzania,
• matematyki w ekonomii, marketingu, rachunkowości,
• zachowań organizacyjnych, statystyki opisowej,
• zarządzania operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi,
• ekonomii menedżerskiej, finansów przedsiębiorstwa,
• ekologii i zarządzania środowiskowego,
• zarządzania projektami, ochrony własności intelektualnej,
• podstaw badań naukowych, języka obcego,
• operacyjnego zarządzania projektami, zarządzania jednostkami organizacyjnymi, zarządzania małymi i średnimi firmami.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• makroekonomii,
• nowoczesnych koncepcji zarządzania, metod ilościowych w zarządzaniu,
• zarządzania strategicznego, społecznej odpowiedzialność biznesu,
• rachunkowości zarządczej, przedsiębiorczości i innowacji,
• standardów sprawozdawczości finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw,
• finansów publicznych, prawa podatkowego, komputerowych systemów finansowych,
• produktów bankowych i ubezpieczeniowych, controllingu strategicznego,
• instrumentów rynków finansowych, audytu wewnętrznego i rewizji finansowej, języka obcego, negocjacji w biznesie, prowadzenia badań naukowych w zarządzaniu.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• algebry i rachunku różniczkowego,
• chemii, fizyki,
• materiałoznawstwa, maszynoznawstwa,
• prawa gospodarczego, podstaw ekonomii, rachunku całkowego,
• procesów elektromagnetycznych, informatyki,
• projektowania inżynierskiego, procesów produkcyjnych,
• mechaniki i wytrzymałości materiałów,
• matematyki z elementami statystyki,
• elektrotechniki i elektroniki, logistki, socjologii,
• podstaw zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzania produkcją i usługami,
• badań operacyjnych, metrologii, marketingu przemysłowego,
• rachunku kosztów dla inżynierów, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
• niezawodności systemów, projektowania i modelowania systemów produkcyjnych w klasie światowej,
• ochrony własności intelektualnej, ekologii i zarządzania środowiskowego,
• zarządzania jakością, sterowania procesami produkcyjnymi, zarządzania bezpieczeństwem, języka obcego.

Absolwent II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• systemów wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i prognozowania, organizacji systemów produkcyjnych, modeli i algorytmów podejmowania decyzji,
• zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, technologii przyszłości, języka obcego,
• prowadzenia badań naukowych w zarządzaniu i inżynierii produkcji, oraz wiedzę specjalistyczną adekwatną do ukończonych specjalności: zarządzanie jakością, zarządzanie logistyczne lub zarządzanie produkcją.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Umów wizytę online!

Akademia Górniczo-Hutnicza
zaprasza do zarezerwowania terminu rozmowy!